Obchodní podmínky

1 / Obecná ustanovení

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky" (dále jen obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.levnejimky.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost DAX Trade s. r. o., IČ: 26877694 se sídlem Mošnov - Obchodně podnikatelský areál, budova čp. 314, 742 51 Mošnov, a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 41093, vedenou u Krajského soudu v Ostravě. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím fyzická nebo právnická osoba podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona nebo státní instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2 / Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3 / Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4 / Objednávka

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu jak nakupovat.

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
 • telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 731 514 151 od 07.00 do 15:30 hod.
 • e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu obchod@levnejimky.cz

Náležitosti objednávky

U on-line objednávky je nutné vyplnit povinné údaje (políčka označená červenou hvězdičkou:

 • jméno, příjmení, fakturační adresa, IČ, DIČ (v případě, že je kupující podnikatel)
 • dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • telefonické spojení
 • případné doplňující údaje (nejsou povinné)

Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o přijetí objednávky (POZOR - nezaměnovat s „Potvrzením objednávky" viz níže). Toto "Potvrzení o přijetí objednávky" slouží prodávajícímu a kupujícímu k ověření a kontrole správnosti údajů. V případě, že v tomto potvrzení o přijetí objednávky nalezne kupující nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz. kontakty).

5 / Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.

Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 Občanského zákoníku. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 Občanského zákoníku.

Kupující může objednávku vytvořenou na internetu upravovat či měnit pouze telefonicky. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany teprve okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již zboží vyrobil na základě původní objednávky zákazníka.

V případě úplného zrušení již potvrzené objednávky kupujícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 30% z ceny zboží. Tento storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53 odst. 7 občanského zákoníku. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 13a obch.zák.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení celé kupní ceny majetkem prodávajícího. Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.

6 / Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží na uvedenou adresu kupujícího, pokud nebude v kupní smlouvě uvedeno jinak. Při převzetí zásilky obdrží kupující se zbožím daňový doklad, dodací a záruční list a další, v kupní smlouvě uvedenou, dokumentaci.

Prodávající má povinnost informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo vypovědět (zrušit) kupní smlouvu, pokud kupující nesplní svůj závazek zaplatit kupní cenu a odebrat zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

7 / Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést pravdivé a úplné údaje vyžadované prodávajícím, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. V případě, že bude objednané zboží dodáno na místo určené kupujícím, je kupující povinen uvést přesnou a úplnou adresu místa dodání.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující je povinen při převzetí překontrolovat stav zásilky. Kupující má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu (doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat prodávajícímu). V případě převzetí zásilky nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

8 / Odstoupení od smlouvy

Zvýší-li se cena zboží oproti prodejní ceně uvedené v objednávce / kupní smlouvě, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Kupující, který je spotřebitel, má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení a s veškerým příslušenstvím a dokumentací zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží zpět prodávajícímu.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

9 / Cena zboží

Ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH 21%, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží zákazníkem odebráno, bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být až 100% z uhrazené zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného obdržení návrhu kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve výše stanovené lhůtě, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv, považuje se tento projev jako souhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího.

10 / Způsob a náklady na dodání

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující si volí způsob dodání zboží v objednávce (podrobně viz Dodací podmínky)

Dodání na místo určení:

Na základě požadavku kupujícího bude objednané zboží dodáno na určené místo za dohodnutých podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy, a v předem dohodnutém termínu.
Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v předem dohodnutém termínu osobně, nebo pověřenou osobou, která se musí při převzetí zboží prokázat příslušným pověřením.

Osobní odběr:

Kupující si může zboží vyzvednout osobním odběrem v předem dohodnutém termínu, v příslušném výdejním místě prodávajícího (viz. kontakty).

DOPRAVA ZDARMA se nevztahuje na samostatně zakoupené volitelné příslušenství.

11 / Platební podmínky

Kupující si volí způsob úhrady v objednávce:

 • Platba bankovním převodem ve výši 100% z kupní ceny v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
 • Platba 100% kupní ceny v hotovosti při převzetí zboží.

Podrobněji viz na Platební podmínky.

12 / Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem (verze 140101) prodávajícího a platnými právními předpisy.
Tento reklamační řád je platný od 01.01.2014 . Tento reklamační řád je k dispozici na www.levnejimky.cz

13/ Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelé (kupující) jsou oprávněni využít k řešení sporů mimosoudního řízení. K řešení sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: http://www.coi.cz/

14 / Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.08.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.